Evrenbilim ve kuantum’un bilime etkisi – Cosmology and Quantum’a effects on science

0
700


Azerice ingilizce

AEGEE – Baki

Bəşəriyyətin elmə təsiri.

Əvvəlcə elm kəliməsinin mənasını açıqlayaq: Elm – ərəb kəliməsidir və mənası bilik deməkdir. Bəşər övladı yer üzündə yaşadığı ilk dövrlərdə demək olar ki, çox şeyi bilmirdi, elmi çox aşağı səviyyədə idi, demək olar ki, yarım vəhşi tayfa halında yaşayırdılar. Amma insan övladının qəlbində biliyə, öyrənməyə olan məhəbbət elə o dövrdə də var idi. İllər keçdikcə insan oğlu elmini və biliyini artırırdı. Uzun illər ərzində elm və bilik inkişaf elədi, yəni insanın elm və biliyi çoxaldı. İnsan oğlu həm texniki, həm də mədəni cəhətdən böyük nailiyyətlər əldə etməyə başladı. Elmə, biliyə və öyrənməyə olan həvəsin səbəbi insandakı şüur və ağıldır.

Düşündüyümüzə görə, maqnit sahəsi həyatımız üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu maqnit sahəsi,  Yer kürəsinin nüvəsinin quruluşundan qaynaqlanır. Nüvə dəmir və nikel kimi maqnetik xüsusiyyətə malik ağır elementlərdən təşkil olunmuşdur. Daxili nüvə bərk, xarici nüvə isə maye haldadır. Nüvənin bu iki təbəqəsi bir-birinin ətrafında hərəkət edir. Bu hərəkət ağır metallara maqnit təsiri edərək maqnit sahəsi əmələ gətirir. Atmosferdən kənara qədər uzanan maqnit sahəsi sayəsində Yer kosmosdan gələn təhlükələrə qarşı qorunur. Günəşdən başqa ulduzlardan qaynaqlanan öldürücü kosmik şüalar Yerin ətrafındakı maqnit sahəsini keçə bilmirlər.

Bizim fikrimizcə bəşəriyyətdə baş verən deyişikliklər,insanların qorxuları  və mövcüd olan tələblər əsasında elm inkşaf edir. Belə ki, odun kəşf olunması, əkinçilik və maldarlığın formalaşması bunun bariz nümunəsidir.

Dünya vakumda yaşamır və o, bəşəriyyətdə olan müxtəlif hissəciklər və kommentlərin təsirinə məruz qalır.O, müxtəlif ulduzlar və Günəş tərəfindən işıqlanır,həmçinin bütün bu qeyd etdiklərimiz dünyada elmin inkşafına biləvasitə təsir göstərir:

  1. Günəş şüalarının karbon qatından çıxa bilməməsi səbəbindən qlobal istiləşmə problemi yaranır. Bu problem buzlaqların əriməsində,dəniz səviyyəsinin yüksəlməsində ,ozon qatının deşilməsində özünü biruzə verir və bu səbəbdən elm bu problemin həlli məqsədilə inkşaf edir.İstiliyin qarşısının alınması üçün müxtəlif ixtiralar icad edilir.

 

  1. Dünya ətrafında hərəkət edən meterioritlərin düşməsi dünyanın qarşılaşdığı əsas təhkükələrdən biridi. Avstraliyaya düşən Murçison meterioriti,Rusiyaya düşən Çelobinsk meterioriti ,Meksikaya düşən Allende meterioriti misal göstərmək olar.Bu səbəbdən meterioritlərin əvvəlcədən roqnozlaşdırılması ,qarşısının alınması və zərərin minimuma endirilməsi üçün elm durmadan inkşaf edir.
  2. Səmada periodik olaraq görsənən yadplanetlilər və uçan boşqab elmin ən çox maraq göstərdiyi bir sahədir. Onların öyrənilməsi üçün müxtəlif teleskoplar, izləmə avadamlıqları və sputniklər icad olunub. Hətda Amerika öz səmasına daxil olan yad cisimləri parçalayan xususi texnika icad edib bu isə Amerika elminin inkişafının bariz nümunəsidir.
  3. Yer kürəsində informasiya və komunikasiya mübadiləsinin sürətləndirilməsi və məlumat təhlükəsizliyi məqsədi ilə ölkələr tərəfindən kosmosa müxtəlif sputniklər buraxılır.
  4. Eyni zamanda sputniklər kosmas və orada olan cisimlər, planetlər və ulduzların araşdırılması və informasiyanın toplanılması məqsədi ilə istifadə edilir. Müasir dövrdə elmin əsas istiqamtlətindən biri digər planetlərdə yaşam faktorlarının olub olmamasının araşdırılmasıdır. Həmçinin yaşam olan planetlərin axtarılması.
  5. Bütün qalaktikalar hamısı birlikdə super çoxluq təşkil edir, ancaq yerli çoxluq deyilən bir tərif da vardır. Yerli çoxluq süper çoxluğun bir hissəsidir. Fərz etsək ki, yerli çoxluğun xaricinə çıkamamak kimi bir vəziyyət meydana gəlsə o zaman, nələrlə qarşı-qarşıya kalacağımızı düşünürsən bu izah edəcəyəm nəticələr ortaya çıxacaqsınız. İlk olaraq düşünürük ki yerli çoxluğun xaricinə çıkamazsak o zaman indiyə qədər aparılan aerokosmik tədqiqatların hepisi boşu-boşuna olmuş saya bilərik səbəbi də onsuz da o qalaktikalara gidemeyeceyiz yəni araşrırmanın nə mənası var. Ikinci olaraq söyləyə bilərik ki, edilən o qədər AR-GE araşdırmalarına xərclənən pullar batmış olacaqdır. Daha sonra fərz etsək ki, bizim qalaktika dağılmaq təhlükəsiylə qarşı-qarşıya qalacaq o zaman bu qədər insanın getməyə başqa yeri qalmayacakdır yəni yaşamaq üçün heç bir ümidi qalmayacaq. Başqa bir fərziyyə olaraq söyləyə biliceyimiz bir şey vardır, əgər ki yerli çoxluğun xaricindəki bir qalaktikada yaşayan canlılar vardırsa biz yerli çoxluğun xaricinə çıxa bilməsək o zaman onları tanıma şansını da qaçırmış ola bilərik və onların bizdən bizim də onlardan öyrənə biləcəyimiz çox şey ola bilir ki bu şansıda qaçırmış olacağıq. Daha da bir az üç nöqtədə düşünsək bəlkə də o qalaktikalarda bizim qalaktikalarda olan bəzi ağır xəstəlikləri və ya qısacası bəlkə o qalaktikalarda ölümsüz oluna biləcək bəzi sehirli maddə vardır və yerli çoxluğun xaricinə çıxa bilmsək bunlardan da uzaq qala
  6. bilərik. Yəni söyləyə bilərik ki, yerli çoxluğun xaricinə çıxa bilməmək kimi bir vəziyyət meydana gəlsə bəlkə bu söylədiklərimin və daha da söylemediklerimin hamısından məhrum qalmış olacağıq və bu da elmdəki çox ciddi irəliləmək qarşısını almış olacaq

Son dövrlərdə elmin əsas hədəflərindən biri də kosmik turizm və onun inkşaf perespektivləridir.İlk kosmik turist amerikalı Denis Tito olmuşdur.Belə ki, Tito 2001-ci ildə Rusiyaya məxsus olan “Soyuz TM-32” kosmik gəmisi ilə demək olar ki, 8 sutka qalmışdı.Ümumiyyətlə isə beynəlxalq Aeronaftika Federasiyasınn verdiyi məlumata görə ,bütün bəşər tarixi boyu kosmosda dünyanın 37 ölkəsindən 467 nəfər olmuşdur.
İndiki dövrdə Kosmik turizmin əsas inkşafı ilə ABŞ maraqlanır.Hətta, ABŞ kosmosda otellər şəbəkəsinin yaradılması, kosmosa kütləvi turist axınının göndərilməsi və reklamının təşkili istiqamətində mühim işlər görür. Hətta “Dominoes Pizza”  restoran şəbəkəsi Ayda ilk restoran şəbəkəsinin yaradılması məqsədilə öz təkliflərini vermişdi.

*****  English

First of all, let us explain the meaning of the word of science: Science is Arabic and its meaning is knowledge. In the early days of the human race, the human race did not know much, and the science was at a very low level, almost half a wild tribe. Over the years, the son of man has increased his knowledge. For many years science and knowledge have evolved, that is, human knowledge and general knowledge has increased. Humanity began to make great achievements both technically and culturally. The reason for the desire for knowledge, knowledge and learning is the consciousness and wisdom of man.
As we thought, the magnetic field is of great importance to our lives. This magnetic field stems from the formation of the Earth’s core. Core is composed of heavy elements, such as iron and nickel. The inner core is solid and the outer core is liquid. These two layers of the nucleus move around one another. This movement generates a magnetic field by the magnetic effect on heavy metals. Thanks to the magnetic field that extends beyond the atmosphere, the Earth is protected against dangers from space. The deadly cosmic rays originating from the sun and other stars can not pass the magnetic field around the Earth.
In our opinion, the transformation of humanity is based on science, on the basis of the fears and demands of the present. Thus, discovery of fire, the formation of agriculture and livestock is a clear example of this.
The world does not live in vacuum, and it is exposed to the effects of various particles and commodities in humanity. It is illuminated by various stars and the Sun, and all these things directly affect the progress of science in the world:
1. Because of the inability of the sun rays to emerge from the carbon layers, there is a global warming problem. This problem lets the glaciers melting, the sea level rise, pecking of the ozone layer, and therefore the science develops to solve this problem. Various inventions are invented for the prevention of streaks.
2. The fall of the meteorites moving around the world is one of the major challenges facing the world. The Murcia meteorites falling to Australia, the Chalobin meteorite falling to Russia, and the Allende meteorite falling to Mexico are thus examples. Science is constantly developing to advance predetermination, prevention and minimization of threats from meteorites.
3. Aliens and flying saucers, which are ‘supposedly’ periodically seen in the sky, are a field where science is most interested. Various telescopes, tracking devices and satellite models were invented for their study. In America, people has developed a technique that splits into the air where the elements that fall into the sky, and this is a vivid example of American science’s development.
4. In order to accelerate the exchange of information and communication on the Earth and for the purpose of information security, countries are releasing various satellites into space.
5. At the same time, satellites are used for exploration and gathering of objects, planets and stars. In modern times, one of the main aspects of science is to investigate the existence of life factors on other planets. Also search for planets that have life.
6. All galaxies are part of superclusters, but there is also a definition called the local cluster. The local cluster is part of the supernumerary. If you are aware that if there is a situation in which you can not get out of the cluster, then you will think about what we will face, and that will explain the consequences. First, we think that if we can not get out of the cluster, then all the aerospace research that we have so far can be counted as empty, and that’s why we can not go to outside galaxies, which means research. Secondly, we can say that the money spent on such R & D studies will be sinking. Then let’s assume that our galaxy will face the danger of collapse, so it will not be left to go so far, so there will be no hope for survival. There is something else we can say that if there are living creatures in a galaxy outside of the locals, then we can miss the chance to get to know them outside of the locals, and many of us can learn from them as well, We will miss. If we look at at least three points, perhaps some of the most serious illnesses in our galaxies or, in short, some magical substance that can be immortal in those galaxies, and we can stay away from them even if we can not get out of the local crowd. That is, we can say that if something like the ability to get out of the locale would be a problem, perhaps we will be deprived of all that I say and do not even say, and this will prevent the serious advancement in science.
One of the main goals of science in recent years is space tourism and its developmental perspectives. The first space tourist was American Denis Tito. Thus, Tito was almost 8 days away from Russia’s Soyuz TM-32 spacecraft in 2001. In general, according to the International Aeronautical Federation, 467 people from 37 countries have been in space throughout history.
In the current period, the United States is interested in the major development of cosmic tourism. Even the United States is doing a great job in setting up a network of hotels in the space, sending mass tourism into the space and organising advertising. Even the Dominoes Pizza restaurant network has made its own offer for the establishment of the first restaurant network on Moon.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen isminizi buraya girin